Reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu na prodejní stojany (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost ConTree Concept a.s., se sídlem Zborovská 83/6, 30100 Plzeň. K vyřizování reklamace používejte kontakt na provozovnu: ConTree Concept a.s., Zborovská 83/6, 301 00 Plzeň. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím). Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

II. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.

V případě, že Kupující zásilku převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

Zákazník je povinen při převzetí zboží překontrolovat jeho kompletnost a neporušenost.

IV. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na dodávané zboží je poskytována 24 měsíců.

V. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly, jinak reklamace nemusí být uznána.

VI. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Od doručení reklamovaného zboží  začíná běžet lhůta 30 dní pro vyřešení reklamace. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamačního postupu. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu a kompletní výrobek. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu, případě na  slevu ve výši max. 20% z kupní ceny.

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Záruční podmínky zanikají také poškozením zboží při přepravě, tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí.

 
 

© 2012 ConTree Concept a.s.
Webmaster: MATY STUDIO s.r.o.

Vyhledat