top of page

Salgsforretningsbetingelser nr.2 / 2014

 1. Innledende bestemmelser
  Disse vilkårene (heretter kalt "vilkårene"), utstedt i samsvar med bestemmelsene i § 1751an. disippel. Nr. 89/2012, sivil lov som endret (heretter kalt "NOZ"), selskapet ConTree Concept as eller dets datterselskap ConTree Innovation sro med hovedkontor i Pilsen, Zborovská 6, postnummer 301 00, IČ: 290 82 269, registrert i handelsloven . register ført av landsretten i Pilsen, seksjon B, innlegg 1516, (heretter kalt "leverandøren"), styrer rettighetene og forpliktelsene som følger av alle kontraktsforhold mellom leverandøren og kunden (heretter også "kontrakten") der leverandøren opptrer som selger. i tilfelle kjøpekontrakter) eller som entreprenøren (i tilfelle arbeidskontrakter eller i tilfelle kontrakter for å yte annen ytelse) og fra forhold som gjelder kompensasjon for skade og utstedelse av urettferdig berikelse som oppstår i forbindelse med brudd på rettigheter og forpliktelser i henhold til kontrakten. Disse kjøpsbetingelsene går foran kundens forretningsbetingelser eller deres referanser til dem i kundens dokumenter.
   

 2. Tolkning av vilkår
  I forbindelse med disse vilkårene og betingelsene (POP) og avtalen skal følgende definisjoner gjelde:

  • "Varer" betyr enhver løsøre, tjeneste, utført arbeid eller annen ytelse levert av leverandøren til kunden

  • "Pris" betyr beløpet som Kunden er forpliktet til å betale til Leverandøren for levering av Varene

  • "Leveringsdato for varene" betyr avtalt leveringsdato for varene til kunden

  • "Faktura" betyr en faktura eller et annet avgiftsdokument som prisen blir belastet kunden av leverandøren

  • "Kontrakt" betyr også kundens ordre som er bekreftet av leverandøren for levering av varene, leverandørens tilbud bekreftet av kunden for levering av varene

  • "Bestilling" betyr enhver bestilling bestilt av Kunden, adressert til Leverandøren for levering av Varer til Kunden

  • "Leverandør" betyr selger når det gjelder kjøpekontrakter, entreprenøren i tilfelle en arbeidskontrakt eller en annen enhet som skal levere varene til kunden på grunnlag av ordren eller kontrakten. h) "Kunde" betyr en fysisk eller juridisk person som varer leveres til av leverandøren, eller er laget for dette formålet, på grunnlag av en inngått kontrakt.

  • "Leveringssted" betyr stedet som avtales av partene med det formål å overlevere og overta Varene. Hvis leveringsstedet ikke er avtalt, skal leveringsstedet være leverandørens lokaler eller stedet hvor varene overleveres til den første offentlige transportøren, valgretten som tilhører leverandøren.
    

 3. Leverandørens rettigheter og forpliktelser

  • Leverandøren er forpliktet til å levere de avtalte varene til kunden riktig og i tide, dvs. minst før utløpet av avtalt leveringsdato for varene, og å gjøre det mulig for kunden å få eierskap til varene. Leverandøren forplikter seg til å levere de avtalte varene uten juridiske og fysiske mangler, i avtalt eller vanlig kvantitet og vanlig kvalitet, med mindre annet er avtalt.

  • Hvis leveringsdatoen for varene ikke er uttrykkelig avtalt, er leverandøren forpliktet til å levere varene til kunden uten unødig forsinkelse etter kontraktsinngåelse, med tanke på arten og mengden av de leverte varene. Hvis ordren inneholder et forslag til leveringsdato for varene, og leverandøren ikke gir uttrykk for sin aksept av den foreslåtte leveringsdatoen for varene ved aksept av ordren, skal det anses at den er enig med den foreslåtte leveringsdatoen for varene. Hvis leverandøren i aksept av bestillingen sier at leveringsdatoen som er foreslått av kunden eller leveringsdatoen som er angitt av leverandøren i bestillingen, er ikke bindende eller på annen måte ubestemt, er leveringsdatoen maksimalt ti dager lenger enn leveringsdatoen som er spesifisert i ordreaksepten (eller foreslått av kunden). i Bestillingen, hvis ingen leveringsdato for Varene er spesifisert i aksept av Bestillingen). Med mindre annet er avtalt, oppfylles leverandørens forpliktelse til å levere varene ved at leverandøren tillater kunden å avhende varene på ytelsesstedet og underrette ham om dette i tide.

  • Varer blir ikke levert ordentlig hvis de inneholder alvorlige mangler, dvs. mangler som forhindrer riktig bruk av varene. Mangler som ikke hindrer riktig bruk av varen, anses ikke som alvorlige mangler, og kunden har ikke rett til å nekte å godta slike varer. Kunden har ikke rett til å nekte engang delvis levering av varene. Hvis varemengden på grunn av sin art bare bestemmes omtrent, bestemmes den nøyaktige varemengden opp til leverandøren. Leveres en større mengde enn opprinnelig avtalt, inngås også kontrakten for overskuddsvarer, med mindre kunden har nektet overskuddet uten unødig forsinkelse.

  • Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, har Kunden rett til å trekke seg fra kontrakten bare under forutsetning av at Leverandøren har mer enn tretti dager forsinkelse med leveransen av Varene, og Kunden har tidligere blitt informert skriftlig om muligheten for uttak i tilstrekkelig tid. Tilbaketrekking fra kontrakten er kunden forpliktet til å varsle leverandøren skriftlig uten unødig forsinkelse.

  • I tilfelle en mangel på de leverte varene eller deler av den i løpet av garantiperioden, forplikter leverandøren seg til å eliminere slik mangel i tilfelle en anerkjent klage innen tretti dager etter at kunden har fått beskjed, eller å gi en rimelig rabatt til kunden i henhold til alvorlighetsgraden av mangelen. Valget av metode for å eliminere mangelen tilhører leverandøren. I tilfelle eliminering av mangelen ved levering av nye varer, er Kunden forpliktet til å returnere de opprinnelig leverte varene til Leverandøren.

  • Garantiperioden er 24 måneder, med mindre annet er bestemt i lov eller andre generelt bindende regler.

  • Kunden erverver eierskap til varene frem til dagen for full betaling av kjøpesummen, med mindre annet er avtalt. Risikoen for skade på varene overgår imidlertid til kunden ved mottak.

  • Leverandøren forbeholder seg retten til å oppfylle sin forpliktelse gjennom en tredjepart. Det er imidlertid ansvarlig overfor kunden for kvaliteten som om han utførte den selv.
    

 4. Kundens rettigheter og forpliktelser

  • Kunden har rett til å be leverandøren om informasjon om status for kontraktens oppfyllelse. Hvis leverandøren ikke gir slik informasjon innen tretti virkedager etter mottakelse av kundens forespørsel, har kunden rett til å trekke seg fra kontrakten, med mindre annet er angitt i kontrakten, på de vilkår som er angitt i artikkel 3.4.

  • Kunden er forpliktet til å inspisere varene med vanlig oppmerksomhet uten forsinkelse etter mottakelse, senest, med tanke på dens art og karakter, innen tre dager etter mottakelse. Hvis Kunden finner ut av mangler ved å inspisere Varene, er han forpliktet til å varsle Leverandøren om disse manglene, med angivelse av deres art og omfang, uten unødig forsinkelse etter å ha funnet manglene, ellers vil manglene ikke anses å være berettiget. Kunden er forpliktet til å sørge for varens egenskaper og mengde under inspeksjonen.

  • Kunden har ikke rett til å trekke seg fra kontrakten hvis han ikke har varslet leverandøren om manglene i tide eller har stjålet varene eller deler av dem fra en tredjepart, konsumert eller endret deres natur i normal bruk. Videre har han ikke rett til å trekke seg fra kontrakten hvis han ikke kan returnere de leverte varene i den tilstanden han mottok dem med unntak fra loven.

  • Kunden er forpliktet til å overta varene og betale kjøpesummen for det, selv for mer arbeid, som leverandøren har varslet ham frem til levering av varene, med mindre kunden uttrykkelig har sagt at han ikke er enig med dem, inkludert forsinkelsesrenter i tilfelle sen betaling av fakturert beløp eller kontraktsmessig bøter i henhold til artikkel 5.

  • Kunden er forpliktet til å spesifisere varenes tekniske beskrivelse, egenskaper og utforming i bestillingen eller kontrakten. Hvis dette ikke er oppgitt, anses det som leverandøren har rett til å justere design, dimensjoner og kvalitet i henhold til sin egen foreslåtte løsning som kunden har blitt kjent med og uttrykkelig er enig i, eller i henhold til vanlig praksis. I tilfelle at kunden ikke spesifiserer den tekniske beskrivelsen av varene eller ikke bytter ut spesifikke egenskaper til varene, skal leverandøren ikke holdes ansvarlig for eventuelle mangler eller krav knyttet til varens spesifikke egenskaper.

  • Kunden har ingen rett til å trekke seg fra den utstedte bestillingen eller endre den under gjennomføringen, under den kontraktsmessige straffen som er spesifisert i artikkel 5. I tilfelle en endring av ordren, anses den å være en ny ordre. Kunden forplikter seg til å betale eventuelle kostnader som påløper leverandøren i forbindelse med endringen av bestillingen.

  • Kunden er forpliktet til å returnere all teknisk dokumentasjon innhentet fra leverandøren sammen med aksept av varene. Kunden har ingen rett til å motta teknisk dokumentasjon for de leverte varene, med mindre dette er objektivt nødvendig for riktig bruk av de leverte varene.

  • Kunden kan ikke overføre forpliktelsen fra bestillingen til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra leverandøren. En slik handling anses som ineffektiv mot leverandøren, og kunden er forpliktet til å oppfylle sin forpliktelse overfor leverandøren som om ingen oppdrag hadde funnet sted.

  • Kunden er forpliktet til å gi leverandøren eller en tredjepart som sørger for levering av varene, alt nødvendig samarbeid slik at de avtalte varene kan leveres riktig og i rett tid av kunden i henhold til de avtalte vilkårene. I tilfelle unnlatelse av å gi dette samarbeidet, er kunden ansvarlig for eventuelle skader og påløpte kostnader. Unnlatelse av å yte nødvendig assistanse betraktes som en standard fra kundens side.
    

 5. Betalingsbetingelser og straffer

  • Leverandøren har rett til å utstede en faktura fra det øyeblikket varene overleveres til kunden, forutsatt at varene leveres riktig i den mengden som er spesifisert i bestillingen (se punkt 3 i vilkårene). Fakturas løpetid er angitt på fakturaen og er bindende. Med mindre forfallsdatoen er oppgitt på fakturaen, og med mindre annet er avtalt, bestemmes forfallsdatoen innen 15 dager. Kunden har rett til å returnere en faktura utstedt i strid med kontrakten eller disse vilkårene eller lovbestemmelsene eller inneholder uriktige data til leverandøren. Forfallsdato for en ny faktura er det samme antall dager fra utstedelsesdatoen som for en returnert faktura.

  • I tilfelle leverandørens forsinkelse med å levere varene med mer enn tretti dager, forplikter leverandøren seg til å betale kunden, på forespørsel, en kontraktsbot på 0,01% av varens pris for hver forsinkelsesdag etter den angitte perioden. Leverandøren er ikke i etterskudd hvis Kunden ikke har betalt depositumet i tide, hvis det er avtalt, eller hvis Kunden ikke har spesifisert i bestillingen alle grunnleggende tekniske betingelser for riktig levering av Varene, slik at Leverandøren kan oppfylle sin forpliktelse på riktig måte basert på denne spesifikasjonen.

  • Overholdelse av beskyttelsen av konfidensiell informasjon, artikkel 7.3 i vilkårene, sikres ved en kontraktsstraff på hundre tusen tsjekkiske kroner, som parten har rett til å betale til den parten som bryter med beskyttelsen av konfidensiell informasjon, er forpliktet til å betale.

  • Leverandøren har rett til ensidig å motregne hver kontraktsbot og forfalte fordringer hos kunden, eller å utstede en egen straffefaktura til kunden. Foreldelsesfristen for en fordring forhindrer ikke motregning hvis den skjedde etter det tidspunktet fordringene ble motregnet.

  • Leverandøren har rett til å avvise Kundens ordre hvis det er i strid med prisen eller avtalte vilkår, eller på grunn av det faktum at Kunden er forfalt med sine nåværende forpliktelser med mer enn ti dager, forfalt.

  • I tilfelle kunden er i ettertid med løpetiden til fakturaene som er utstedt av leverandøren, avtales en kontraktsstraff på 0,5% for hver forsinkelsesdag. Ansvar for erstatning og kompensasjon er ikke påvirket av denne bestemmelsen.
    

 6. Voldgiftsklausul, levering, endring av kontrakten

  • Leverandøren og kunden har uttrykkelig avtalt at alle tvister om eiendom som kan oppstå i fremtiden fra kontrakten (inkludert vilkårene), samt tvister som kan oppstå i forbindelse med kontrakten (inkludert vilkårene), inkludert dens gyldighet, tolkning, implementering eller oppsigelse, rettigheter som oppstår direkte fra avtalen (inkludert vilkårene), spørsmål om juridisk gyldighet av avtalen (inkludert vilkårene), samt utstedelser av rettigheter knyttet til disse rettighetene, selv om avtalen (inkludert vilkårene) er ugyldig, kansellert eller trukket tilbake (heretter kalt "tvist" eller "tvister"), vil bli avgjort under jurisdiksjonen til generelle domstoler, avgjort i samsvar med relevant lovgivning som regulerer både materiell og territoriell jurisdiksjon. Sivilprosessloven eller andre generelle prosessuelle normer i henhold til type og form for saksbehandling vil bli brukt som den første prosessuelle forskriften.

  • Leverandøren og Kunden er videre enige om at levering av alle dokumenter innenfor kontraktsforholdet som er etablert i Kontrakten og i voldgiftssaker i henhold til punkt 6.1, skal utføres til Kunden på Zborovská 6, 301 00, Plzeň, og Leverandøren til leveringsadressen spesifisert i Kontrakten og hvis det ikke er spesifisert i kontrakten, så til en hvilken som helst adresse til leverandøren angitt i kontrakten eller kjent fra forretningsforbindelser. Hvis det leverte dokumentet ikke deponeres hos enheten som leverer dokumentet, regnes det som levert dagen etter dagen da sendingen ble returnert til avsenderen (kontraherende part eller voldgiftsdommer), selv om adressaten ikke visste om leveransen og kunden eksplisitt krever levering av avgjørelsen. utstedt av den bestemmende myndighet til adressen som er nevnt i første punktum i denne artikkelen (6.2.)
    

 7. Sluttbestemmelser

  • Disse vilkårene erstatter fullt ut alle tidligere utstedte og effektive forretningsbetingelser for leverandøren for salg av varer. Disse vilkårene trer i kraft 4.2.2014

  • Avvikende bestemmelser i avtalen går foran bestemmelsene i vilkårene. Juridiske spørsmål som ikke er regulert av avtalen og disse vilkårene er underlagt loven som er i kraft i Tsjekkia, spesielt borgerloven og handelsloven.

  • Hvis partene viser til motstridende forretningsforhold, inngås kontrakten med innholdet spesifisert i den grad forretningsforholdene ikke er i konflikt.

  • Kunden erkjenner at alle data som er angitt i teksten til vilkårene eller i dokumentene som vilkårene refererer til, samt all informasjon som utveksles mellom leverandøren og kunden, anses som konfidensiell.

  • Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst etter behov.

  • Kunden godtar uttrykkelig ordlyden i disse vilkårene.

 

Forberedt ny versjon: i Pilsen 01.01.2014

bottom of page