top of page

Kjøpsbetingelser nr. 1/2014

 1. Innledende bestemmelser
  Disse vilkårene (heretter kalt "vilkårene"), utstedt i samsvar med bestemmelsene i § 1751an. disippel. Nr. 89/2012, sivil lov som endret (heretter kalt "NOZ"), selskapet ConTree Concept as eller dets datterselskap ConTree Innovation sro med hovedkontor i Pilsen, Zborovská 6, postnummer 301 00, IČ: 290 82 269, registrert i handelsloven . i registeret ført av regionretten i Pilsen, seksjon B, innlegg 1516, (heretter kalt "kunden"), styrer rettighetene og forpliktelsene som følger av alle kontraktsforhold (heretter også "kontrakten") der kunden opptrer som kjøper (for kjøpekontrakter) eller som klient (for arbeidskontrakter eller kontrakter for levering av andre tjenester) og fra forhold vedrørende erstatning for skade og utstedelse av urettferdig berikelse, som oppstår i forbindelse med brudd på rettigheter og forpliktelser som følger av Kontrakten med Kontrakten. Disse kjøpsbetingelsene går foran leverandørens forretningsbetingelser eller deres referanser til dem i leverandørens dokumenter.
   

 2. Tolkning av vilkår
  I forbindelse med disse vilkårene og betingelsene (NOP) og avtalen:

  • "Varer" betyr enhver løsøre, tjeneste, utført arbeid eller annen ytelse levert av leverandøren til kunden

  • "Pris" betyr beløpet som Kunden er forpliktet til å betale til Leverandøren for levering av Varene

  • "Leveringsdato for varene" betyr avtalt leveringsdato for varene til kunden

  • "Faktura" betyr en faktura eller et annet avgiftsdokument som prisen blir belastet kunden av leverandøren

  • "Kontrakt" betyr også kundens ordre som er bekreftet av leverandøren for levering av varene, leverandørens tilbud bekreftet av kunden for levering av varene

  • "Bestilling" betyr enhver bestilling bestilt av Kunden adressert og levert til Leverandøren for levering av Varer til Kunden

  • "Leverandør" betyr selgeren i tilfelle kjøpekontrakter, entreprenøren i tilfelle en arbeidskontrakt eller annen enhet som skal levere varene eller tjenestene til kunden på grunnlag av ordren eller kontrakten

  • "Kunde" betyr enhver tredjepart som bestiller varer eller tjenester fra kunden på grunnlag av en ordre eller kontrakt for arbeid
    

 3. Leverandørens rettigheter og forpliktelser

  • Leverandøren er forpliktet til å levere og overlevere de avtalte Varene til Kunden riktig og til rett tid, dvs. minst før utløpet av den avtalte Leveringsdato for Varene, og å gjøre det mulig for ham å få eierskap til Varene. Leverandøren forplikter seg til å levere de avtalte varene uten juridiske og fysiske mangler, i avtalt mengde og kvalitet, med mindre annet er avtalt. Leverandøren forplikter seg til å levere dokumenter for slike varer til varene, hvis dette er vanlig eller etterspurt av kunden.

  • Hvis leveringsdatoen for varene ikke er uttrykkelig avtalt, er leverandøren forpliktet til å levere varene til kunden uten unødig forsinkelse etter kontraktsinngåelse, med tanke på arten og mengden av de leverte varene. Med mindre annet er avtalt, oppfylles ikke leverandørens plikt til å levere varene ved at leverandøren tillater kunden å avhende varene på ytelsesstedet og underrette ham om dette i tide. Hvis ordren inneholder et forslag til leveringsdato for varene, og leverandøren ikke gir uttrykk for sin aksept av den foreslåtte leveringsdatoen for varene ved aksept av ordren, skal det anses at den er enig med den foreslåtte leveringsdatoen for varene. Hvis leverandøren i aksepten av bestillingen oppgir at leveringsdatoen som er foreslått av kunden eller leveringsdatoen som er angitt av leverandøren i bestillingen, er ikke bindende eller på annen måte ubestemt, er leveringsdatoen maksimalt tre dager lenger enn leveringsdatoen som er spesifisert i ordreaksepten (eller foreslått av kunden). i Bestillingen, hvis ingen leveringsdato for Varene er spesifisert i aksept av Bestillingen). Leveranse av bestillingsbekreftelsen fra leverandøren eller bare levering av bestillingen fra kunden inngår en kjøpekontrakt, hvis det fremgår av innholdet i bestillingen at kunden er interessert i å utføre. I disse tilfellene anses riktig levering av kundens ordre å være levering skriftlig eller foretatt via faks eller e-post. I tilfelle endringer i bestillingen, anses denne bestillingen som en ny ordre.

  • Levering av varer som viser mangler, både faktiske og juridiske, mindre uferdige arbeider eller hvis de ikke oppfyller vilkårene som er avtalt og utvekslet i kontrakten (f.eks. Med hensyn til kvantitet, kvalitet, design, emballasje, samsvarserklæring, eller i henhold til prøven osv.), juridiske forskrifter eller tekniske standarder. Delvis levering av varene, har kunden rett til å nekte eller be om rabatt, i det minste beløpet på prisdifferansen for kjøpet fra en annen leverandør, hvis leverandøren er i etterskudd. Kunden har samme rett i tilfelle en mangel som varene har når risikoen for skade overgår til kunden, selv om denne mangelen manifesterer seg senere eller denne mangelen er forårsaket av leverandøren i strid med forpliktelsen. Leverandørens forpliktelser for garantier for varens kvalitet påvirkes ikke.

  • Med mindre annet er uttrykkelig avtalt annet, har kunden rett til å trekke seg fra kontrakten når leverandøren er i forsinkelse med leveransen av varene, eller hvis den ikke leverer varene eller deler derav ordentlig og uten mangler og uferdig arbeid som beskrevet nedenfor, eller på annen måte i det vesentlige i betydningen av bestemmelsene i § 2002 NOZ.

  • I tilfelle en utbedrende mangel på de leverte Varene, tjenestene eller deler av disse i løpet av garantiperioden, er Leverandøren forpliktet til å eliminere slik mangel innen 48 timer på grunnlag av Kundens klage, med mindre Partene er enige om noe annet. I tilfelle mangelen ikke utbedres innen den angitte perioden, forbeholder Kunden seg retten til å trekke seg fra Kontrakten.

  • Garantiperioden for de leverte varene er 36 måneder, med mindre annet er bestemt i en lovbestemmelse eller en annen generelt bindende forskrift. Garantiperioden begynner den dagen varene overleveres til kunden. I tilfelle forsendelse eller annen levering fra en tredjepart, løper garantiperioden etter at Kunden har godtatt varene.

  • Alternativ - Leverandøren forplikter seg til å levere Kunden i minst 12 måneder fra levering av Varene, basert på en annen kundeordre levert til Leverandøren, er i stand til å sikre muligheten for levering av de samme varene på samme vilkår som spesifisert i den nye Bestillingen, uten forbehold.

  • Eventuelle feil som dekkes av garantien skal fjernes av leverandøren for egen regning og innen fristene i henhold til artikkel 3.4. eller artikkel 4.8.

  • Alle avtalte priser er gyldige som faste, for hele kontraktens varighet, og forstås å være priser inkludert kostnader for levering av varer, spesielt kostnader for emballasje, håndtering, pris på transportmateriell og mulige forsikringskostnader.

  • Leverandøren er forpliktet til å pakke varene riktig og sikre dem til transportformål i henhold til vanlig praksis med hensyn til å forhindre muligheten for negativ innvirkning på miljøet, for å sikre maksimal bevaring og beskyttelse av varer under transport fra tap eller skade. Leverandøren er ansvarlig for ethvert tap eller skade som har oppstått før leveringsdatoen og aksept av en autorisert person fra Kundens side.

  • Varene må oppfylle de tekniske kravene som er stilt i lovgivningen i Tsjekkia. Leverandøren forplikter seg til at varene vil være egnet til bruk for det vanlige formålet i en spesifisert tidsperiode, dvs. for den perioden som er spesifisert i bestemmelsene i artikkel 3.6., Og at de vil beholde sine vanlige egenskaper. I tilfelle spesielle tekniske kvalitetskrav fra kunden, som han varslet leverandøren senest med varebestillingen, må varene også oppfylle kundens tekniske kvalitetskrav. Hvis varene ikke oppfyller vilkårene i denne artikkelen, anses det som om det er et brudd på kontrakten på en vesentlig måte, og kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten.

  • Leverandøren er forpliktet til å levere for egen regning alle nødvendige sertifikater eller tillatelser eller godkjenninger fra statlige myndigheter i varenes opprinnelsesland, samt Tsjekkia.

  • Leverandøren er forpliktet til å gi kunden all nødvendig dokumentasjon og andre dokumenter som er nødvendige for riktig håndtering av de leverte varene.
    

 4. Kundens rettigheter og forpliktelser

  • Kunden har rett til å be leverandøren om informasjon om status for oppfyllelse av vilkårene i kontrakten. Hvis leverandøren ikke gir slik informasjon innen tre virkedager etter mottakelse av kundens forespørsel, har kunden rett til å trekke seg fra kontrakten og kreve retur av all ytelse som er gitt så langt.

  • Kunden er forpliktet til å inspisere varene senest femten dager etter mottakelse, med mindre omstendighetene hindrer det fra leverandøren. Hvis Kunden oppdager at det foreligger mangler ved å inspisere Varene med vanlig oppmerksomhet, er han forpliktet til å varsle Leverandøren om disse manglene innen tretti dager etter at de ble oppdaget. I tillegg til retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle manglende eliminering av mangler fra leverandøren innen en rimelig eller avtalt periode eller i tilfelle uopprettelige mangler, har kunden også rett til en rimelig rabatt på vareprisen eller levering av erstatningsvarer innen 96 timer etter en slik forespørsel. I tilfelle de påståtte manglene på varene eller tjenestene ikke kan fjernes innen 48 timer på grunn av tidsbegrensninger, har leverandøren rett til å bruke en rabatt i henhold til artikkel 4.8 c), men alltid minst i størrelsen på rabatten, som kunden kan be om. dager fra meldingen til leverandøren for søknad i form av erstatning for skade på grunn av mangler i varene. Bestemmelsene om erstatning påvirkes da ikke av denne bestemmelsen.

  • Levering av varene utføres kun ved inspeksjon av varene av en ansvarlig ansatt hos kunden, men ikke tidligere enn den tid som er spesifisert som ytelsestidspunktet.

  • I tilfelle behov for å installere eller montere varer eller tilby tjenester, anses varene eller tjenestene som levert bare på tidspunktet for at protokollen godtar riktig installasjon av tjenesten av Kunden, dvs. de installerte perfekte varene uten uferdig arbeid. Inntil riktig aksept i henhold til ovenstående har Kunden rett til ikke å godta fakturaen eller returnere den som uberettiget, når han ikke er forpliktet til å betale kjøpesummen.

  • Kunden er ikke forpliktet til å godta varene eller tjenestene før avtalt leveringsdato. Kunden er ikke forpliktet til å akseptere mindre eller mer enn den avtalte varemengden.

  • Kunden kan endre eller kansellere en hvilken som helst del av bestillingen hvis den varsler leverandøren i god tid. Endringer i bestillingen kan gjøres av kunden frem til varen leveres.

  • Kunden er forpliktet til å varsle leverandøren senest 30 virkedager etter mottak av varene om åpenbare mangler i varene, inkl. levering av en mindre mengde varer, ufullstendighet i levering av varer, eller åpenbar forstyrrelse av levering av varer, eller andre skjulte mangler på varene.

  • Leverandøren er forpliktet til å eliminere manglene på varene innen den periode som er angitt i kundens varsel om mangler. Kundens krav om mangler i varene: a) be om eliminering av mangelen ved reparasjon innen 48 timer, hvis de kan fjernes, b) kreve levering av nye varer uten mangler eller levering av manglende varer eller deler derav innen 96 timer, c) be om en rimelig rabatt på kjøpesummen for mangelfulle varer d ) å trekke seg fra kjøpsavtalen. Valget av kravet om mangler i varene tilhører kunden etter eget skjønn. Kunden er forpliktet til å varsle leverandøren om dette valget i det sendte varselet om mangler, uten unødig forsinkelse etter denne meldingen om mangelfunn. Hvis det er mulig å ta hensyn til alle omstendigheter, har kunden rett til å endre valget som er gjort uten samtykke fra leverandøren. Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten selv om han ikke varsler leverandøren om varenes mangel i tide. Tilbaketrekking fra kontrakten avslutter ikke kjøpers rett til kompensasjon.
    

 5. Betalingsbetingelser og straffer

  • Leverandøren har rett til å utstede en faktura innen tidsrommet som er angitt nedenfor, fra det øyeblikket kunden mottok varene riktig og i rett tid, forutsatt at varene leveres riktig i den mengden som er spesifisert i bestillingen (se punkt 3.2 i vilkårene). Forfallsdato for fakturaen er 90 dager fra datoen for utstedelsen. Kunden har rett til å returnere en faktura utstedt i strid med kontrakten eller disse vilkårene eller lovbestemmelsene til leverandøren, eller hvis den inneholder uriktige eller ufullstendige data, til den er betalt. Hvis retur av fakturaen er berettiget, er ikke kunden etterskuddsbetalt. Forfallsdato for en ny faktura er det samme antall dager fra utstedelsesdatoen som for en returnert faktura. Leverandøren er forpliktet til å legge ved fakturaen som vedlegg til fakturaen en følgeseddel med betegnelsen på kundens bestillingsnummer og betegnelsen til den som er autorisert til å signere følgeseddelen. Leveringsbeviset må signeres av den personen som overleverte varene til Kunden på vegne av Leverandøren av varene, med angivelse av navn og funksjon.

  • I tilfelle leverandørens forsinkelse i leveransen av varene, forplikter leverandøren seg til å betale kunden, på forespørsel, i tillegg til skader som oppstår i sin helhet, en kontraktsstraff på 0,5% av den totale vareprisen for hver forsinkelsesdag.

  • I tilfelle leverandøren bryter sin forpliktelse i artikkel 3.5 (NOP), forplikter leverandøren seg til å betale kunden en kontraktsstraff på to tusen tsjekkiske kroner for hver dag med forsinkelse i fjerningen av hver feil. Retten til erstatning for erstatning påvirkes ikke.

  • Hvis leverandøren bryter sin forpliktelse til å levere på grunnlag av en eventuell ytterligere bestilling eller på grunnlag av en opsjonsrett, forplikter den seg til å betale kunden en kontraktsgebyr på tusen tsjekkiske kroner for hver forsinkelsesdag. Retten til erstatning for erstatning påvirkes ikke.

  • I tilfelle leverandøren overtrer sin forpliktelse til å levere hele varen i henhold til ordren innen tidsrommet som er angitt i bestillingen eller kontrakten, forplikter leverandøren seg til å betale kunden ytterligere en kontraktsgebyr på ti tusen tsjekkiske kroner for hver forsinkelsesdag. Retten til erstatning for erstatning påvirkes ikke.

  • Overholdelse av beskyttelsen av konfidensiell informasjon Artikkel 7.3 i NOP er sikret ved en kontraktsstraff på hundre tusen tsjekkiske kroner, som parten har rett til å betale til den parten som bryter med beskyttelsen av konfidensiell informasjon, er forpliktet til å betale.

  • Kunden har rett til å anvende kontraktsstraffen ved hjelp av en sanksjonsfaktura, som i tillegg til opplysningene som kreves av lovbestemmelser, også inneholder spesifikasjonen for pliktbrudd. Med mindre annet er spesifisert, forfaller fakturaen innen 15 dager etter utstedelse.

  • Kunden har rett til å foreta en ensidig motregning, hvis kravene i de relevante lovbestemmelsene for slik motregning er oppfylt, gjelder eventuelle kontraktsbøter eller rabatter på leverandørens forfallne fordringer, til og med med tilbakevirkende kraft. Foreldelsesfristen for en fordring forhindrer ikke motregning hvis den skjedde etter det tidspunktet fordringene ble motregnet.

  • Leverandøren forplikter seg til å erstatte de leverte varene som, som et resultat av mangelfullt materiale, mangelfull produksjon, designløsning eller uprofesjonell installasjon utført av leverandøren, har blitt ubrukelige eller har opphørt å oppfylle de tekniske kvalitetskravene. Hvis de leverte varene eller tjenestene har mangler, er ikke kunden forpliktet til å betale varens pris eller den ubetalte delen av varens pris før fullstendig eliminering av mangler på varene eller levering av erstatningsvarer for mangelfulle varer. Det samme gjelder hvis mindre enn den avtalte varemengden leveres.
    

 6. Dom, levering, endring av kontrakten

  • Leverandøren og kunden har uttrykkelig avtalt at alle tvister om eiendom som kan oppstå i fremtiden fra kontrakten (inkludert vilkårene), samt tvister som kan oppstå i forbindelse med kontrakten (inkludert vilkårene), inkludert dens gyldighet, tolkning, implementering eller oppsigelse, rettigheter som oppstår direkte fra avtalen (inkludert vilkårene), spørsmål om juridisk gyldighet av avtalen (inkludert vilkårene), samt utstedelser av rettigheter knyttet til disse rettighetene, selv om avtalen (inkludert vilkårene) er ugyldig, kansellert eller trukket tilbake (heretter kalt "tvist" eller "tvister"), vil bli avgjort under jurisdiksjonen til generelle domstoler, avgjort i samsvar med relevant lovgivning som regulerer både materiell og territoriell jurisdiksjon. Sivilprosessloven eller andre generelle prosessuelle normer i henhold til type og form for saksbehandling vil alltid bli brukt som den første prosessuelle forskriften.

  • Leverandøren og Kunden er videre enige om at levering av alle dokumenter innenfor kontraktsforholdet som er etablert i Kontrakten, og i voldgiftssaker i henhold til punkt 6.1, skal utføres på Kundens adresse - Zborovská 6, Plzeň, og Leverandøren til leveringsadressen spesifisert i Kontrakten. Hvis det ikke oppbevares i kontrakten, så til leveranseadressen til leverandøren generelt kjent fra forretningsforhold. Hvis det servert dokumentet ikke deponeres hos enheten som betjener dokumentet, skal det anses å være levert dagen etter dagen da sendingen ble returnert til avsenderen (kontraherende part eller voldgiftsdommer), selv om adressaten ikke fikk vite om denne tjenesten. Leverandøren og kunden ber uttrykkelig om levering av beslutninger gitt av den avgjørende myndighet til adressen til partene som er bestemt for levering i samsvar med første punktum i dette punktet (6.2).
    

 7. Sluttbestemmelser

  • Disse vilkårene erstatter fullt ut alle tidligere utstedte og effektive forretningsbetingelser for kunden for kjøp av varer. Disse vilkårene trer i kraft 4. mars 2014

  • Avvikende bestemmelser i avtalen går foran bestemmelsene i vilkårene. Juridiske spørsmål som ikke er regulert av avtalen og disse vilkårene er underlagt loven som er i kraft i Tsjekkia, spesielt borgerloven og handelsloven.

  • Hvis partene viser til motstridende forretningsforhold, inngås kontrakten med innholdet spesifisert i den grad forretningsforholdene ikke er i konflikt.

  • Leverandøren erkjenner at all data og informasjon som utveksles mellom leverandøren og kunden anses som konfidensiell.

  • Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst etter behov.

  • Leverandøren godtar uttrykkelig ordlyden i disse vilkårene.

 

Forberedt ny versjon: i Pilsen 01.01.2014

bottom of page