top of page

Nákupní obchodní podmínky č.1/2014

 1. Úvodní ustanovení
  Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), vydané v souladu s ust. § 1751an. zák. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“), společností ConTree Concept a.s. nebo dceřinné společnosti ConTree Innovation s.r.o. se sídlem v Plzni, Zborovská 6, PSČ 301 00, IČ: 290 82 269, zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1516, (dále jen „Odběratel“) upravují práva a povinnosti vyplývající ze všech smluvních vztahů (dále také jen „Smlouva“), v nichž Odběratel vystupuje jako kupující (u smluv kupních) nebo jako objednatel (u smluv o dílo či u smluv o poskytnutí jiného plnění) a ze vztahů týkajících se náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení, vzniklých v souvislosti s porušením práv a povinností vyplývající ze Smlouvy se Smlouvou. Tyto nákupní podmínky mají přednost před případnými obchodními podmínkami Dodavatele či jejich odkazy na ně obsaženými v dokladech Dodavatele.
   

 2. Výklad pojmů
  Pro účely těchto Podmínek (NOP) a Smlouvy se rozumí:

  • „Zbožím“ jakákoliv movitá věc, služba, provedené dílo nebo jakékoliv jiné plnění poskytované Dodavatelem Odběrateli

  • „Cenou“ částka, kterou je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli za dodání Zboží

  • „Termínem dodání Zboží“ sjednaný termín dodání Zboží Odběrateli

  • „Fakturou“ faktura nebo jiný daňový doklad, jímž je Odběrateli účtována Dodavatelem Cena

  • „Smlouvou“ se rozumí rovněž Dodavatelem potvrzená Objednávka Odběratele na dodání Zboží, Odběratelem potvrzená nabídka Dodavatele na dodání Zboží

  • „Objednávkou“ se rozumí jakoukoliv formou učiněná objednávka Odběratele adresovaná a doručená Dodavateli na dodání Zboží Odběrateli

  • „Dodavatelem“ prodávající u smluv kupních, zhotovitel u smlouvy o dílo nebo jakýkoliv jiný subjekt, který má Odběrateli na základě Objednávky či Smlouvy dodat Zboží nebo službu

  •  „Zákazník“ se rozumí jakýkoliv třetí subjekt, který si objedná Zboží nebo službu u Odběratele na základě objednávky nebo smlouvy o dílo
    

 3. Práva a povinnosti Dodavatele

  • Dodavatel je povinen dodat a odevzdat Odběrateli sjednané Zboží řádně a včas, tj. minimálně před uplynutím dohodnutého Termínu dodání Zboží, a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Dodavatel se zavazuje dodat sjednané Zboží bez právních i fyzických vad, ve smluveném množství a jakosti, není-li dohodnuto jinak. Dodavatel se zavazuje k odevzdat ke zboží doklady k takovému zboží, pokud je to obvyklé nebo o ně Odběratel požádá.

  • Není-li Termín dodání Zboží dohodnut výslovně, je Dodavatel povinen dodat Odběrateli Zboží bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy s přihlédnutím k povaze a množství dodávaného zboží. Není-li dohodnuto jinak, není povinnost Dodavatele k odevzdání zboží splněna tím, že Dodavatel umožní Odběrateli nakládat s věcí v místě plnění a tuto skutečnost mu včas oznámí. Je-li v Objednávce uveden návrh Termínu dodání Zboží a Dodavatel se při přijetí Objednávky nevyjádří k tomu, zda souhlasí s navrženým Termínem dodání Zboží, má se za to, že s navrženým Termínem dodání Zboží souhlasí. Uvede-li Dodavatel v přijetí Objednávky, že Odběratelem navržený nebo Dodavatelem v přijetí Objednávky uvedený Termín dodání Zboží je nezávazný či jinak neurčitý, je Termínem dodání Zboží termín maximálně o tři dny delší než je termín dodání Zboží uvedený v přijetí Objednávky (resp. navržený Odběratelem v Objednávce, pokud v přijetí Objednávky není žádný termín dodání Zboží uveden). Doručením potvrzení Objednávky Dodavatelem nebo jen doručením objednávky Odběratelem je uzavřena kupní smlouva, pokud z obsahu objednávky je zřejmé, že Odběratel má na plnění zájem. Pro tyto případy se za řádné doručení objednávky Odběratele považuje doručení písemné nebo i provedená faxem nebo emailovou zprávou. V případě jakékoli změny objednávky je tato objednávka považována za objednávku novou.

  • Za řádné dodání Zboží se nepovažuje dodání zboží, které vykazuje vady, a to jak faktické, tak právní, drobné nedodělky nebo pokud neodpovídá podmínkám sjednaným a vymíněným ve Smlouvě (např. co do množství, jakosti, provedení, balení, prohlášení o shodě, nebo podle vzorku apod.), právním předpisům či technickým normám. Částečné dodání Zboží je Odběratel oprávněn odmítnout nebo požadovat slevu, a to minimálně ve výši rozdílu ceny za nákup od jiného dodavatele, pokud dodavatel je v prodlení. Stejné právo má Odběratel v případě vady, které má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se tato vada projeví až později či tuto vadu způsobil Dodavatel porušením své povinnosti. Povinnosti Dodavatele za záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.

  • Není-li výslovně sjednáno jinak, je Odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit vždy, pokud se Dodavatel ocitne v prodlení s dodáním Zboží nebo pokud nedodá Zboží či jeho část řádně a bez jakýchkoliv vad a nedodělků dle níže uvedeného, či jakýmkoli jiným způsobem dojde k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ.

  • V případě výskytu odstranitelné vady dodaného Zboží, služby nebo kterékoliv jejich části v záruční době, je Dodavatel povinen na základě reklamace Odběratele takovou vadu odstranit do 48 hodin, nedohodnou-li se Strany jinak. V případě neodstranění vady v uvedeném termínu si Odběratel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit.

  • Záruční doba na dodané zboží činí 36 měsíců, pokud není zákonným předpisem či jiným obecně závazným předpisem stanoveno jinak. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání Zboží Odběrateli. V případě odeslání či jiného doručení třetí osobou běží záruční doba převzetím Zboží Odběratelem.

  • Opční právo - Dodavatel se zavazuje, že v době minimálně 12 měsíců od dodání Zboží zajistí pro Odběratele, na základě další objednávky Odběratele doručené Dodavateli, je schopen zajistit možnost dodání stejného zboží za stejných podmínek, uvedených v nové Objednávce, a to bez výhrad.

  • Jakékoliv vady, na které se vztahuje záruka, odstraní Dodavatel na své náklady a ve lhůtách dle čl. 3.4. nebo čl. 4.8.

  • Veškeré sjednané ceny platí jako pevné, a to po celou dobu trvání zakázky a rozumí se ceny včetně nákladů na dodání zboží, a to zejména nákladů na balení, manipulaci, ceny přepravního materiálu a případných nákladů na pojištění.

  • Dodavatel je povinen zboží řádně zabalit a řádně zajistit pro účely přepravy podle obvyklých zvyklostí s ohledem na zamezení možnosti negativního vlivu na životní prostředí, tak, aby bylo maximálně zajištěno uchování a ochrana zboží při přepravě před ztrátou nebo poškozením. Dodavatel je zodpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo poškození, které vzniklo před termínem dodání a převzetím oprávněnou osobou na straně Odběratele.

  • Zboží musí splňovat technické požadavky stanovené právními předpisy České republiky. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po určenou dobu, to je po dobu určenou v ust. čl. 3.6., způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. V případě speciálních technicko - jakostních požadavků Odběratele, které Dodavateli oznámil nejpozději s objednávkou zboží, musí zboží splňovat i tyto technicko -jakostní požadavky Odběratele. Pokud Zboží nesplňuje podmínky stanovené v tomto článku, má se za to, že se jedná o porušení smlouvy podstatným způsobem a Odběratel má právo od smlouvy odstoupit.

  • Dodavatel je povinen zajistit na vlastní náklady případné potřebné atesty, či povolení nebo schválení státních orgánů země původu zboží, jakož i České republiky.

  • Dodavatel je povinen poskytnou Odběrateli veškerou potřebnou dokumentaci a další podklady potřebné pro řádné nakládání s dodaným Zbožím.
    

 4. Práva a povinnosti Odběratele

  • Odběratel má právo požadovat od Dodavatele informaci o stavu plnění podmínek Smlouvy. Neposkytne-li Dodavatel takovou informaci do tří pracovních dnů od obdržení žádosti Odběratele, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení veškerého dosud poskytnutého plnění.

  • Odběratel je povinen prohlédnout Zboží nejpozději do patnácti dnů po jeho převzetí, pokud tomu nebrání okolnosti ze strany Dodavatele. Zjistí-li Odběratel prohlídkou Zboží s vynaložením obvyklé pozornosti existenci vad, je povinen tyto vady oznámit Dodavateli do třiceti dnů od jejich zjištění. Vedle práva na odstoupení od Smlouvy při neodstranění vad Dodavatelem v přiměřené či sjednané lhůtě nebo při výskytu neodstranitelných vad, má Odběratel též právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo na dodání náhradního Zboží, a to ve lhůtě do 96 hodin po uplatnění takového požadavku. V případě, že uplatněné vady Zboží nebo služeb nelze z důvodu časové tísně odstranit do 48 hodin, má Dodavatel právo na uplatnění slevy dle čl. 4.8 c), vždy však minimálně ve výši slevy, kterou může požadovat Zákazník Odběratele, a která bude do 15 dnů od oznámení vyčíslena Dodavateli k uplatnění formou náhrady škody z vad Zboží. Ustanovení o náhradě škody nejsou pak tímto ustanovením dotčena.

  • Dodání Zboží je realizováno teprve až provedením kontroly Zboží odpovědným pracovníkem Odběratele, nikoli však dříve, než v době určené jako čas plnění.

  • V případě nutnosti instalace nebo montáže zboží nebo poskytnutí služeb, se považuje zboží nebo služba za dodanou až v okamžiku protokolárního převzetí řádné instalace služby Oběratelem, tj. instalovaného bezvadného zboží bez nedodělků. Do doby řádného převzetí dle uvedeného má Odběratel právo fakturu nepřevzít nebo vrátit ji jako neoprávněnou, kdy není povinen uhradit ani kupní cenu.

  • Odběratel není povinen přijmout zboží nebo službu před sjednaným datem dodání. Odběratel není povinen přijmout menší nebo větší než sjednané množství zboží.

  • Odběratel může změnit nebo zrušit jakoukoliv část své objednávky, pokud to Dodavateli včas oznámí. Změny objednávky je možné provést ze strany Odběratele až do okamžiku dodání zboží.

  • Odběratel je povinen oznámit Dodavateli nejpozději ve lhůtě 30 pracovních dnů od převzetí zboží zjištěné zjevné vady zboží, vč. dodání menšího množství zboží, neúplnost dodávky zboží, či zjevnou porušenost dodávky zboží, nebo jiné skryté vady na zboží.

  • Dodavatel je povinen odstranit vady zboží ve lhůtě uvedené v oznámení Odběratele o vadách. Nároky Odběratele z vad Zboží: a) požadovat odstranění vady opravou do 48 hodin, pokud jsou odstranitelné, b) požadovat dodání nového zboží bez vady či dodání chybějícího Zboží či jeho části do 96 hodin, c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží d) odstoupit od kupní smlouvy. Volba nároku z vad zboží náleží Odběrateli dle jeho uvážení. Tuto volbu je Odběratel povinen Dodavateli oznámit v zaslaném oznámení o vadách, a to bez zbytečného odkladu po tomto oznámení o zjištění vad. Je-li to s přihlédnutím ke všem okolnostem možné, má Odběratel právo provedenou volbu změnit i bez souhlasu Dodavatele. Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy i v případě, že Dodavateli neoznámí vadu Zboží včas. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok kupujícího na náhradu škody.
    

 5. Platební podmínky a sankce

  • Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu ve lhůtě níže uvedené počínaje okamžikem řádného a včasného převzetí Zboží Odběratelem, za podmínky, že Zboží je dodáno řádně v množství podle Objednávky (viz bod 3.2 Podmínek). Splatnost Faktury činí 90 dnů od data jejího vystavení. Odběratel je oprávněn vrátit Dodavateli Fakturu vystavenou v rozporu se Smlouvou nebo těmito Podmínkami či právními předpisy, nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, a to do doby jejího zaplacení. Je-li vrácení Faktury oprávněné, není Odběratel v prodlení s její úhradou. Splatnost nové Faktury činí stejný počet dnů od data jejího vystavení jako u Faktury vrácené. K faktuře je Dodavatel povinen přiložit jako přílohu k faktuře dodací list s označením čísla objednávky Odběratele a s vyznačením osoby oprávněné dodací list podepsat. Dodací list musí být opatřen podpisem osoby, která za Dodavatele zboží Odběrateli předala a to s uvedením jména a funkce.

  • Pro případ prodlení Dodavatele s dodáním Zboží se Dodavatel zavazuje zaplatit Odběrateli na vyzvání vedle případně vzniklé škody v plné výši i smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové Ceny Zboží za každý započatý den prodlení.

  • V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost stanovenou v čl.3.5 (NOP), zavazuje se tento uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši dva tisíce korun českých za každý den prodlení s odstraněním každé vady. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen.

  • Pokud Dodavatel poruší svou povinnost dodat na základě případné další objednávky nebo na základě opčního práva, zavazuje se uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši tisíc korun českých za každý, i započatý den prodlení. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen.

  • V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek kompletní zboží podle Objednávky dodat v termínu uvedeném v Objednávce nebo Smlouvě, zavazuje se Dodavatel uhradit Odběrateli další smluvní pokutu ve výši deset tisíc korun českých, za každý, byť i započatý den prodlení. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen.

  • Dodržení ochrany důvěrných informací čl.7.3 NOP je zajištěno smluvní pokutou ve výši sto tisíc korun českých, kterou je povinna Straně oprávněné zaplatit Strana ochranu důvěrných informací porušující.

  • Smluvní pokutu je Odběratel oprávněn uplatnit prostřednictvím sankční faktury, která bude obsahovat, vedle údajů požadovaných právními předpisy, též specifikaci porušení povinnosti. Pokud není stanoveno jinak, je splatnost takovéto faktury ve lhůtě 15 dnů od jejího vystavení.

  • Odběratel je oprávněn provést jednostranné započtení, v případě, že jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro takové započtení, každé smluvní pokuty nebo uplatněné slevy na splatné pohledávky Dodavatele, a to i zpětně. Promlčení pohledávky započtení nebrání, nastalo-li po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení.

  • Dodavatel se zavazuje vyměnit dodané zboží, které se následkem vadného materiálu, vadné výroby, konstrukčního řešení nebo neodborné instalace provedené Dodavatelem, staly nepoužitelnými nebo přestaly splňovat technicko - jakostní požadavky. Pokud dodané zboží nebo služba má vady, není Odběratel povinen až do doby úplného odstranění vad zboží nebo dodání náhradního zboží za zboží vadné platit cenu zboží, příp.dosud neuhrazenou část ceny zboží. Totéž platí, bude-li dodáno menší než sjednané množství zboží.
    

 6. Sudiště, doručování, změna Smlouvy

  • Dodavatel a Odběratel se výslovně dohodli na tom, že veškeré majetkové spory, které případně v budoucnu vzniknou ze Smlouvy (včetně Podmínek), jakož i spory, které případně vzniknou v souvislosti se Smlouvou (včetně Podmínek), včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv ze Smlouvy (včetně Podmínek) přímo vznikajících, otázek právní platnosti Smlouvy (včetně Podmínek), jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že Smlouva (včetně Podmínek) bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spor“ nebo „spory“), budou rozhodovány v pravomoci obecných soudů, určených dle příslušných právních předpisů upravujících jak věcnou, tak místní příslušnost. Jako výchozí procesní předpis bude vždy uplatňován občanský soudní řád, či další obecné procesní normy dle druhu a formy řízení.

  • Dodavatel a Odběratel se dále dohodli na tom, že doručování všech písemností v rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou, a v rozhodčím řízení podle bodu 6.1, se provádí na adresu Odběratele – Zborovská 6, Plzeň, a Dodavateli na adresu pro doručování uvedenou ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě vedena, pak na doručovací adresu Dodavatele obecně známou z obchodního styku. Pokud doručovaná písemnost není u subjektu provádějícího doručování písemnosti ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl. Dodavatel a Odběratel výslovně požadují doručovat rozhodnutí vydaná rozhodujícím orgánem na adresu stran určenou dle první věty tohoto bodu (6.2) pro doručování.

 7. Závěrečná ustanovení

  • Tyto Podmínky nahrazují v plném rozsahu veškeré dříve vydané a účinné obchodní podmínky Odběratele pro nákup Zboží. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 4.3.2014

  • Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními Podmínek. Právní otázky neupravené Smlouvou a těmito Podmínkami se řídí právním řádem platným na území ČR, zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

  • Odkáží-li strany na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu.

  • Dodavatel bere na vědomí , že za důvěrné informace jsou veškeré údaje a informace vyměněné mezi Dodavatelem a Odběratelem.

  • Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto obchodní podmínky dle potřeby změnit.

  • Dodavatel výslovně přijímá znění těchto obchodních podmínek.

 

Vyhotoveno-nové znění: v Plzni dne 01.01.2014

bottom of page