top of page

Prodejní obchodní podmínky č.2/2014

 1. Úvodní ustanovení
  Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), vydané v souladu s ust. § 1751an. zák. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“), společností ConTree Concept a.s. nebo dceřinné společnosti ConTree Innovation s.r.o. se sídlem v Plzni, Zborovská 6, PSČ 301 00, IČ: 290 82 269, zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1516, (dále jen „Dodavatel“), upravují práva a povinnosti vyplývající ze všech smluvních vztahů mezi Dodavatelem a Odběratelem (dále také jen „Smlouva“), v nichž Dodavatel vystupuje jako prodávající (u smluv kupních) nebo jako Zhotovitel (u smluv o dílo či u smluv o poskytnutí jiného plnění) a ze vztahů týkajících se náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení, vzniklých v souvislosti s porušením práv a povinností vyplývající ze Smlouvy. Tyto nákupní podmínky mají přednost před případnými obchodními podmínkami Odběratele či jejich odkazy na ně obsaženými v dokladech Odběratele.
   

 2. Výklad pojmů
  Pro účely těchto Podmínek(POP) a Smlouvy se rozumí:

  • „Zbožím“ jakákoliv movitá věc, služba, provedené dílo nebo jakékoliv jiné plnění poskytované Dodavatelem Odběrateli

  • „Cenou“ částka, kterou je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli za dodání Zboží

  • „Termínem dodání Zboží“ sjednaný termín dodání Zboží Odběrateli

  • „Fakturou“ faktura nebo jiný daňový doklad, jímž je Odběrateli účtována Dodavatelem Cena

  • „Smlouvou“ se rozumí rovněž Dodavatelem potvrzená Objednávka Odběratele na dodání Zboží, Odběratelem potvrzená nabídka Dodavatele na dodání Zboží

  • „Objednávkou“ se rozumí jakoukoliv formou učiněná objednávka Odběratele, adresovaná Dodavateli na dodání Zboží Odběrateli

  • „Dodavatelem“ prodávající u smluv kupních, zhotovitel u smlouvy o dílo nebo jakýkoliv jiný subjekt, který má Odběrateli na základě Objednávky či Smlouvy dodat Zboží. h) „Odběratelem“ fyzická nebo právnická osoba, které je ze strany dodavatele dodáváno, nebo pro tuto zhotoveno, zboží na základě uzavřené Smlouvy.

  • „Místem dodání“ místo sjednané stranami za účelem předání a převzetí Zboží. Není-li Místo dodání sjednání, má se za Místo dodání provozovna Dodavatele nebo místo, ve kterém je zboží předáno prvnímu veřejnému dopravci, přičemž právo volby náleží Dodavateli.
    

 3. Práva a povinnosti Dodavatele

  • Dodavatel je povinen dodat Odběrateli sjednané Zboží řádně a včas, tj. minimálně před uplynutím dohodnutého Termínu dodání Zboží, a umožnit Odběrateli nabýt vlastnické právo ke Zboží. Dodavatel se zavazuje dodat sjednané Zboží bez právní i fyzických vad, ve smluveném či obvyklém množství a obvyklé jakosti, není-li dohodnuto jinak.

  • Není-li Termín dodání Zboží dohodnut výslovně, je Dodavatel povinen dodat Odběrateli Zboží bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy s přihlédnutím k povaze a množství dodávaného zboží. Je-li v Objednávce uveden návrh Termínu dodání Zboží a Dodavatel se při přijetí Objednávky nevyjádří k tomu, zda souhlasí s navrženým Termínem dodání Zboží, má se za to, že s navrženým Termínem dodání Zboží souhlasí. Uvede-li Dodavatel v přijetí Objednávky, že Odběratelem navržený nebo Dodavatelem v přijetí Objednávky uvedený Termín dodání Zboží je nezávazný či jinak neurčitý, je Termínem dodání Zboží termín maximálně o deset dní delší než je termín dodání Zboží uvedený v přijetí Objednávky (resp. navržený Odběratelem v Objednávce, pokud v přijetí Objednávky není žádný termín dodání Zboží uveden). Není-li dohodnuto jinak, je povinnost Dodavatele k odevzdání Zboží splněna tím, že Dodavatel umožní Odběrateli nakládat s věcí v místě plnění a tuto skutečnost mu včas oznámí

  • Zboží není dodáno řádně, pokud obsahuje závažné vady, tj. vady bránící řádnému užívání zboží. Vady, které nebrání řádnému užívání věci, se nepovažují za závažné vady, a odběratel není oprávněn přijetí takového zboží odmítnout. Odběratel není oprávněn odmítnout ani částečné dodání Zboží. Je-li množství zboží, vzhledem k jeho povaze, určeno jen přibližně, je určení přesného množství zboží na Dodavateli. Pokud je dodáno větší množství než bylo původně sjednáno, je Smlouva uzavřena i na přebytečné Zboží, pokud Odběratel bez zbytečného odkladu tento přebytek neodmítl.

  • Není-li výslovně sjednáno jinak, je Odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit pouze za podmínky, že se Dodavatel ocitne v prodlení s dodáním Zboží o více jak třicet dní a na možnost odstoupení byl Odběratelem v dostatečné lhůtě předtím písemně upozorněn. Odstoupení od smlouvy je odběratel povinen oznámit dodavateli písemně bez zbytečného odkladu.

  • V případě výskytu vady dodaného zboží nebo kterékoliv jeho části v záruční době se Dodavatel zavazuje, že v případě uznané reklamace odstraní takovouto vadu do třiceti dnů od jejího oznámení odběratelem, případně dle dohody s Odběratelem poskytne tomuto přiměřenou slevu dle závažnosti vytýkané vady. Volba způsobu odstranění vady náleží Dodavateli. V případě odstranění vady dodáním nového zboží je Odběratel povinen původně dodané zboží vrátit Dodavateli.

  • Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není zákonným předpisem či jiným obecně závazným předpisem stanoveno jinak.

  • Odběratel nabývá vlastnické právo ke Zboží až dnem úplného zaplacení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na Zboží však přechází na Odběratele již jeho převzetím.

  • Dodavatel si vyhrazuje právo ke splnění svého závazku i prostřednictvím třetí osoby. Odběrateli však odpovídá za jakost tak, jako by plnil sám.
    

 4. Práva a povinnosti Odběratele

  • Odběratel má právo požadovat od Dodavatele informaci o stavu plnění Smlouvy. Neposkytne-li Dodavatel takovou informaci do třiceti pracovních dnů od obdržení žádosti Odběratele, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, a to za podmínek stanovených v čl. 3.4.

  • Odběratel je povinen prohlédnout Zboží s vynaložením obvyklé pozornosti bez odkladu po jeho převzetí, nejdéle pak, s přihlédnutím k jeho povaze a charakteru, do třech dnů po jeho převzetí. Zjistí-li Odběratel prohlídkou Zboží existenci vad, je povinen tyto vady s uvedením jejich charakteru a rozsahu oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, jinak nebude na vady pohlíženo jako oprávněné. Odběratel je povinen přesvědčit se při prohlídce o vlastnostech a množství zboží.

  • Odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže vady neoznámil včas Dodavateli či toto zboží nebo jeho část zcizil třetí osobě, spotřeboval nebo pozměnil jeho charakter při jeho běžném používání. Dále není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nemůže vrátit dodané Zboží ve stavu, v jakém ho obdržel, s výjimkami stanovenými zákonem.

  • Odběratel je povinen zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a to i za více práce, na které ho Dodavatel upozornil do doby předání zboží, pokud Odběratel výslovně neoznámil, že s těmito nesouhlasí, včetně úroku z prodlení v případě pozdní úhrady fakturované částky či smluvní pokuty dle čl. 5.

  • Odběratel je povinen specifikovat v Objednávce nebo Smlouvě technický popis, vlastnosti a provedení Zboží. Pokud nebude toto uvedeno, bere se za to, že Dodavatel, má právo provedení, rozměry i jakost upravit podle vlastního navrženého řešení, s kterým Odběratel byl seznámen a výslovně s ním souhlasí, případně podle běžných zvyklostí. V případě, že Odběratel nespecifikuje technický popis zboží či si nevymíní specifické vlastnosti Zboží, Dodavatel neodpovídá za jakékoli vady či nároky vztahující se ke specifickým vlastnostem Zboží.

  • Odběratel nemá právo od vystavené Objednávky odstoupit ani ji pozměňovat v průběhu realizace, pod smluvní pokutou uvedenou v čl.5. V případě změny Objednávky se má za to, že se jedná o novou Objednávku. Odběratel se zavazuje, že uhradí případné veškeré náklady Dodavatele spojené se změnou Objednávky.

  • Odběratel je povinen veškerou technickou dokumentaci, kterou získal od Dodavatele, vrátit spolu s převzetím Zboží. Odběratel nemá právo na obdržení technické dokumentace k dodanému Zboží, pokud tato není objektivně nutná k řádnému užívání dodaného Zboží.

  • Odběratel nemůže závazek z Objednávky postoupit třetí straně bez písemného souhlasu Dodavatele. Takovýto úkon je vůči Dodavateli považován za neúčinný a Odběratel je povinen svůj závazek Dodavateli splnit tak, jako by k postoupení nedošlo.

  • Odběratel je povinen poskytnou Dodavateli nebo třetí osobě, které zajišťuje dodání Zboží, veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby sjednané zboží mohlo být Odběratelem řádně a včas dodáno dle sjednaných podmínek. V případě neposkytnutí této součinnosti odpovídá Odběratel za veškerou případně vzniklou škodu a vzniklé náklady. Neposkytnutí potřebné součinnosti je považováno za prodlení na straně Odběratele.
    

 5. Platební podmínky a sankce

  • Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu od okamžiku předání Zboží Odběrateli, za podmínky, že Zboží je dodáno řádně v množství podle Objednávky (viz bod 3. Podmínek). Splatnost Faktury je uvedena na faktuře a je závazná. Není-li splatnost na faktuře uvedena a není-li dohodnuto jinak, je splatnost určena ve lhůtě 15-ti dnů. Odběratel je oprávněn vrátit Dodavateli Fakturu vystavenou v rozporu se Smlouvou nebo těmito Podmínkami či právními předpisy nebo obsahuje nesprávné údaje. Splatnost nové Faktury činí stejný počet dnů od data jejího vystavení jako u Faktury vrácené.

  • Pro případ prodlení Dodavatele s dodáním Zboží o více jak třicet dní se Dodavatel zavazuje zaplatit Odběrateli na vyzvání smluvní pokutu ve výši 0,01% z Ceny Zboží za každý započatý den prodlení po uvedené lhůtě. Dodavatel není v prodlení, pokud Odběratel neuhradil včas zálohu, byla-li sjednána, nebo pokud Odběratel neuvedl v objednávce všechny podstatné technické podmínky pro řádné dodání Zboží tak, aby Dodavatel mohl na základě této specifikace řádně splnit svůj závazek.

  • Dodržení ochrany důvěrných informací čl.7.3 Podmínek, je zajištěno smluvní pokutou ve výši sto tisíc korun českých, kterou je povinna Straně oprávněné zaplatit Strana ochranu důvěrných informací porušující.

  • Dodavatel je oprávněn provést jednostranné započtení každé smluvní pokuty a splatné pohledávky Odběratele, nebo vystavit samostatnou penalizační fakturu na Odběratele. Promlčení pohledávky započtení nebrání, nastalo-li po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení.

  • Dodavatel je oprávněn odmítnout Objednávku Odběratele, pokud je v rozporu s cenou nebo dohodnutými termíny, nebo z důvodu, že Odběratel je v prodlení se svými dosavadními splatnými závazky a to o více než deset dní, po splatnosti.

  • V případě, že Odběratel je v prodlení se splatností Faktur, vystavených Dodavatelem, je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení. Odpovědnost za vznik škody a její náhrady není tímto ustanovením dotčena.
    

 6. Rozhodčí doložka, doručování, změna Smlouvy

  • Dodavatel a Odběratel se výslovně dohodli na tom, že veškeré majetkové spory, které případně v budoucnu vzniknou ze Smlouvy (včetně Podmínek), jakož i spory, které případně vzniknou v souvislosti se Smlouvou (včetně Podmínek), včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv ze Smlouvy (včetně Podmínek) přímo vznikajících, otázek právní platnosti Smlouvy (včetně Podmínek), jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že Smlouva (včetně Podmínek) bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spor“ nebo „spory“), budou rozhodovány v pravomoci obecných soudů, určených dle příslušných právních předpisů upravujících jak věcnou, tak místní příslušnost. Jako výchozí procesní předpis bude výdy uplatňován občanský soudní řád, či další obecné procesní normy dle druhu a formy řízení.

  • Dodavatel a Odběratel se dále dohodli na tom, že doručování všech písemností v rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou a v rozhodčím řízení podle bodu 6.1 se provádí Odběrateli na adresu Zborovská 6, 301 00, Plzeň, a Dodavateli na adresu pro doručování, uvedenou ve Smlouvě a není-li Smlouvě uvedena, pak na jakoukoliv adresu Dodavatele, uvedenou ve Smlouvě či obecně známou z obchodního styku. Pokud doručovaná písemnost není u subjektu provádějícího doručování písemnosti ukládána, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl Dodavatel a Odběratel výslovně požadují doručovat rozhodnutí vydaná rozhodujícím orgánem na adresu podle věty první tohoto článku (6.2.)
    

 7. Závěrečná ustanovení

  • Tyto Podmínky nahrazují v plném rozsahu veškeré dříve vydané a účinné obchodní podmínky Dodavatele pro prodej Zboží. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 4.2.2014

  • Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními Podmínek. Právní otázky neupravené Smlouvou a těmito Podmínkami se řídí právním řádem platným na území ČR, zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

  • Odkáží-li strany na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu.

  • Odběratel bere na vědomí, že za důvěrné informace jsou veškeré údaje uvedené v textu Podmínek nebo v dokladech na které se Podmínky odkazují, ale i jakékoliv informace vyměněné mezi Dodavatelem a Odběratelem.

  • Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto obchodní podmínky dle potřeby změnit.

  • Odběratel výslovně přijímá znění těchto obchodních podmínek.

 

Vyhotoveno-nové znění: v Plzni dne 01.01.2014

bottom of page